אקסל-פדיה

מדריך הפונקציות באקסל

לצפיה נוחה בטבלה מומלץ להציגה לרוחב

שם הפונקציהתאור קצרנושאסוג הפונקציהמילות מפתחurl
ABSמחזירה את הערך המוחלט של מספר. משמשת להפיכת מספרים שליליים לחיובייםהמרהמתמטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/ABS
ACCRINTהחזרת הריבית המצטברת עבור נייר ערך הנושא ריבית תקופתיתריביתפיננסיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/ACCRINT
ACCRINTMהחזרת הריבית המצטברת עבור נייר ערך הנושא ריבית במועד הפירעוןריביתפיננסיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/ACCRINTM
ADDRESSהחזרת כתובת של תא בגיליון אחר או החזרת כתובת של טווח.המרהמידע והפניהhttps://excel-pedia.co.il/vid/ADDRESS
AGGREGATEמאפשרת לבצע פונקציות חישוביות על נתוני טבלה תוך כדי התעלמות מתאים ריקים או משגיאותסיכוםמתמטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/AGGREGATE
AMORDEGRCהחזרת הפחת עבור כל תקופה חשבונאית באמצעות מקדם פחתפחתפיננסיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/AMORDEGRC
AMORLINCהחזרת הפחת עבור כל תקופה חשבונאיתפחתפיננסיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/AMORLINC
ANDמחזירה "TRUE" רק אם כל התנאים מתקיימיםלוגילוגיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/AND
AREASהחזרת מספר האזורים בהפניההפניהמידע והפניהhttps://excel-pedia.co.il/vid/AREAS
ASINהחזרת הארק-סינוס של מספרטריגונומטריהמתמטיותארק סינוסhttps://excel-pedia.co.il/vid/ASIN
ATANהחזרת הארק-טנגנס של מספרטריגונומטריהמתמטיותארק טנגנסhttps://excel-pedia.co.il/vid/ATAN
ATANHהחזרת הטנגנס ההיפרבולי ההופכי של מספרטריגונומטריהמתמטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/ATANH
AVERAGEמחזירה ממוצע חשבוני של תאים מספרייםממוצעסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/AVERAGE
AVERAGEAמחזירה את הממוצע של הנתונים, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגייםממוצעסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/AVERAGEA
AVERAGEIFהחזרת הממוצע (ממוצע חשבוני) של כל התאים בטווח העונים על קריטריונים נתוניםממוצעסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/AVERAGEIF
AVERAGEIFSמחשבת ממוצע בהנתן קריטריון או תנאי , ואם הנתונים עומדים בתנאים, מחזירה את הממוצעממוצעסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/AVERAGEIFS
BINOM.DISTהחזרת ההסתברות בעבור ערכים נתונים של משתנה שמתפלג בינומית.הסתברותסטטיסטיותבינומי, בינומיתhttps://excel-pedia.co.il/vid/BINOM.DIST
BINOM.INVהחזרת הערך הקטן ביותר שעבורו ההתפלגות הבינומית המצטברת קטנה מערך קריטריון או שווה לוהתפלגותסטטיסטיותבינומי, בינומיתhttps://excel-pedia.co.il/vid/BINOM.INV
CEILINGעיגול מספר למספר השלם הקרוב ביותר או לכפולה הקרובה ביותר בעלת מובהקותעיגולמתמטיותכפולה מובהקותhttps://excel-pedia.co.il/vid/CEILING
CEILING.MATHעיגול מספר כלפי מעלה למספר השלם הקרוב ביותר או לכפולה הקרובה ביותר עם מובהקות.עיגולמתמטיותכפולה מובהקותhttps://excel-pedia.co.il/vid/CEILING.MATH
CELLהחזרת מידע אודות העיצוב, המיקום או התוכן של תאתאיםמידעhttps://excel-pedia.co.il/vid/CELL
CHARהחזרת תו לפי מספר קוד ה ANSIתוויםטקסטhttps://excel-pedia.co.il/vid/CHAR
CHOOSEפונקציית חיפוש המאפשרת בחירת ערך מרשימה של ערכיםחיפושמידע והפניהhttps://excel-pedia.co.il/vid/CHOOSE
CLEANהסרת כל התווים שאינם ניתנים להדפסה מטקסטתוויםטקסטהדפסהhttps://excel-pedia.co.il/vid/CLEAN
CODEהחזרת קוד ANSI מספרי עבור התו הראשון במחרוזת טקסטתוויםטקסטhttps://excel-pedia.co.il/vid/CODE
COLUMNהחזרת מספר העמודה של הפניהעמודותמידע והפניהhttps://excel-pedia.co.il/vid/COLUMN
COLUMNSהחזרת מספר העמודות בהפניהעמודותמידע והפניהhttps://excel-pedia.co.il/vid/COLUMNS
COMBINהחזרת מספר הצירופים עבור מספר נתון של אובייקטיםסיכוםמתמטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/COMBIN
CONCATשילוב הטקסט מטווחים מרובים ו/או מחרוזות מרובותחיבורטקסטhttps://excel-pedia.co.il/vid/CONCAT
CONCATENATEמאפשרת לחבר קטעי טקסט וליצור מחרוזת אחת מכולםחיבורטקסטhttps://excel-pedia.co.il/vid/CONCATENATE
CONFIDENCE.NORMהחזרת מחצית אורך רווח סמך עבור ממוצע אוכלוסיה, באמצעות התפלגות Z (כאשר ניתן להניח התפלגות נורמלית)ממוצעסטטיסטיותאוכלוסיה בר-סמך רווחhttps://excel-pedia.co.il/vid/CONFIDENCE.NORM
CONFIDENCE.Tהחזרת חצי אורך רווח הסמך עבור ממוצע אוכלוסיה, באמצעות התפלגות tהתפלגותסטטיסטיותאוכלוסיה בר-סמך רווחhttps://excel-pedia.co.il/vid/CONFIDENCE.T
CONVERTהמרת מספר משיטת מדידה אחת לשניההמרההנדסיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/CONVERT
CORRELהחזרת מקדם המיתאם בין שתי סדרות נתוניםמתאםסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/CORREL
COSהחזרת הקוסינוס של מספרטריגונומטריהמתמטיותקוסינוסhttps://excel-pedia.co.il/vid/COS
COUNTסופרת את מספר התאים בטווח, המכילים מספרים או תאריכיםספירהסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/COUNT
COUNTAסופרת את מספר התאים שאינם ריקים בטווחספירהסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/COUNTA
COUNTBLANKספירת מספר התאים הריקים בטווחספירהסטטיסטיותתאיםhttps://excel-pedia.co.il/vid/COUNTBLANK
COUNTIFספירת מספר התאים בטווח העונים על קריטריון נתוןספירהסטטיסטיותתאיםhttps://excel-pedia.co.il/vid/COUNTIF
COUNTIFSספירת מספר התאים בטווח העונים על קריטריונים מרוביםספירהסטטיסטיותתאיםhttps://excel-pedia.co.il/vid/COUNTIFS
COUPDAYBSהחזרת מספר הימים שחלפו מתחילת תקופת תשלומי הריבית עד לתאריך הפרעוןאג"חפיננסיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/COUPDAYBS
COUPDAYSהחזרת מספר הימים בתקופת תשלומי הריבית שתאריך הרכישה חל בהאג"חפיננסיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/COUPDAYS
COUPDAYSNCהחזרת מספר הימים מתאריך הרכישה עד לתאריך תשלום הריבית הבאאג"חפיננסיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/COUPDAYSNC
COUPNCDהחזרת תאריך תשלום הריבית הבא לאחר תאריך הרכישהאג"חפיננסיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/COUPNCD
CUMIPMTהחזרת הריבית המצטברת המשולמת בין שתי תקופותריביתפיננסיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/CUMIPMT
CUMPRINCהחזרת החזר הקרן המצטבר המשולם בגין הלוואה בין שתי תקופותריביתפיננסיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/CUMPRINC
DATEאיחוד מספרים לבניית תאריך, יצירת תאריך חדש. שימוש בפונקציות YEAR + MONTH + ROWזמןתאריך ושעהhttps://excel-pedia.co.il/vid/DATE
DATEDIFחישוב מספר הימים, החודשים או השנים בין שני תאריכים.זמןתאריך ושעהhttps://excel-pedia.co.il/vid/DATEDIF
DATEVALUEהמרת תאריך המאוחסן כטקסט למספר סידורי שאקסל מזהה כתאריך.תאריךתאריך ושעהhttps://excel-pedia.co.il/vid/DATEVALUE
DAVERAGEהחזרת הממוצע של ערכי מסד נתונים העומדים בקריטריונים שהוגדרוממוצעמסד נתוניםhttps://excel-pedia.co.il/vid/DAVERAGE
DAYהחזרת מספר היום בחודשתאריךתאריך ושעהhttps://excel-pedia.co.il/vid/DAY
DAYSהחזרת מספר הימים בין שני תאריכיםזמןתאריך ושעהhttps://excel-pedia.co.il/vid/DAYS
DAYS360חישוב מספר הימים בין שני תאריכים בהתבסס על שנה בת 360 יוםזמןתאריך ושעהhttps://excel-pedia.co.il/vid/DAYS360
DBהחזרת הפחת של נכס עבור תקופה שצוינה באמצעות שיטת היתרה הפוחתת הקבועהפחתפיננסיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/DB
DCOUNTספירת תאים הכוללים מספרים, העומדים בתנאים/בקריטריונים שוניםספירהמסד נתוניםhttps://excel-pedia.co.il/vid/DCOUNT
DCOUNTAספירת נתונים (מספרים או טקסט) בעמודה, העומדים בתנאים/בקריטריונים שוניםספירהמסד נתוניםhttps://excel-pedia.co.il/vid/DCOUNTA
DDBהחזרת הפחת של נכס עבור תקופה שצוינה באמצעות שיטת היתרה הפוחתת הכפולהפחתפיננסיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/DDB
DEGREESהמרת רדיאנים למעלותהמרהמתמטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/DEGREES
DGETחילוץ רשומה יחידה התואמת לקריטריונים שצוינו ממסד נתוניםחיפושמסד נתוניםhttps://excel-pedia.co.il/vid/DGET
DISCהחזרת שיעור הניכיון עבור נייר ערךניכיוןפיננסיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/DISC
DMAXהחזרת הערך המקסימלי של ערכי מסד נתונים העומדים בקריטריונים שהוגדרומקסימוםמסד נתוניםhttps://excel-pedia.co.il/vid/DMAX
DMINהחזרת הערך המינימלי של ערכי מסד נתונים העומדים בקריטריונים שהוגדרומינימוםמסד נתוניםhttps://excel-pedia.co.il/vid/DMIN
DOLLARהמרת מספר לטקסט באמצעות תבנית המטבע $ (דולר)המרהטקסטhttps://excel-pedia.co.il/vid/DOLLAR
DPRODUCTהכפלת הערכים בשדה רשומות מסוים התואמים לקריטריונים במסד נתוניםחישובמסד נתוניםhttps://excel-pedia.co.il/vid/DPRODUCT
DSTDEVהערכת סטיית התקן בהתבסס על מדגם של ערכי מסד נתונים שנבחרוסטית תקןמסד נתוניםhttps://excel-pedia.co.il/vid/DSTDEV
DSTDEVPחישוב סטיית התקן בהתבסס על כלל האוכלוסייה של ערכי מסד נתונים שנבחרוסטית תקןמסד נתוניםhttps://excel-pedia.co.il/vid/DSTDEVP
DSUMסיכום המספרים בעמודת השדה של רשומות במסד הנתונים התואמים לקריטריוניםחיבורמסד נתוניםhttps://excel-pedia.co.il/vid/DSUM
DVARהערכת השונות בהתבסס על מדגם מתוך ערכי מסד נתונים שנבחרושונותמסד נתוניםhttps://excel-pedia.co.il/vid/DVAR
EDATEיצירת תאריך או רצף של תאריכים מבוססי חודשים ביחס לתאריך בסיס.זמןתאריך ושעהhttps://excel-pedia.co.il/vid/EDATE
EFFECTחישוב הריבית האפקטיבית השנתית בהינתן הריבית הנומינלית ומס' התשלומים.ריביתפיננסיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/EFFECT
EOMONTHחישוב מועד תשלום צפוי לפי שוטף פלוס, מחזירה את התאריך האחרון בחודש.זמןתאריך ושעהhttps://excel-pedia.co.il/vid/EOMONTH
ERROR.TYPEהחזרת מספר בהתאם לסוג שגיאהשגיאהמידעhttps://excel-pedia.co.il/vid/ERROR.TYPE
EVENעיגול מספר כלפי מעלה למספר השלם הזוגי הקרוב ביותרעיגולמתמטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/EVEN
EXACTבדיקה אם שני ערכי טקסט זהים זה לזההשוואהטקסטhttps://excel-pedia.co.il/vid/EXACT
EXPהחזרת e בחזקת מספר נתוןחישובמתמטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/EXP
F.DISTהחזרת התפלגות ההסתברות Fהסתברותסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/F.DIST
F.TESTהחזרת התוצאה של מבחן F לשוויון שונויות דו-צדדיחישובסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/F.TEST
FACTהחזרת העצרת של מספרחישובמתמטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/FACT
FACTDOUBLEהחזרת העצרת הכפולה של Number.חישובמתמטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/FACTDOUBLE
FALSEהחזרת הערך הלוגי FALSE, משמשת בתוך פונקציות אחרות להחזרת ערך לוגי בהתקיים תנאילוגילוגיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/FALSE
FILTERהפונקציה FILTER באקסל, מסננת טבלה לפי קריטריון שנגדיר להחיפושמידע והפניהסינוןhttps://excel-pedia.co.il/vid/FILTER
FINDהחזרת מספר המציין את המיקום המספרי של תו (או המילה) בתוך התא. (תלוי רישיות)חיפושטקסטhttps://excel-pedia.co.il/vid/FIND
FIXEDעיצוב מספר כטקסט בעל מספר קבוע של מקומות עשרונייםמספרטקסטhttps://excel-pedia.co.il/vid/FIXED
FLOORעיגול מספר כלפי מטה, לכיוון אפסעיגולמתמטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/FLOOR
FLOOR.MATHעיגול מספר כלפי מטה למספר השלם הקרוב ביותר או לכפולה הקרובה ביותר בעלת מובהקותעיגולמתמטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/FLOOR.MATH
FORECASTהחזרת ערך חזוי לאורך מגמה ליניאריתמגמהסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/FORECAST
FORECAST.LINEARמחזירה ערך עתידי בהתבסס על ערכים קיימיםמגמהסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/FORECAST.LINEAR
FORMULATEXTהפונקציה מחזירה נוסחה כמחרוזת.המרהמידע והפניהhttps://excel-pedia.co.il/vid/FORMULATEXT
FREQUENCYהחזרת התפלגות שכיחויות כמערך אנכיהתפלגותסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/FREQUENCY
FVהחזרת הערך העתידי של השקעה, בהינתן סכום ההשקעה,הריבית ותקופות התשלוםהשקעהפיננסיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/FV
FVSCHEDULEהחזרת הערך העתידי של קרן התחלתית לאחר החלת סידרה של שיעורי ריבית מורכביםהשקעהפיננסיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/FVSCHEDULE
GCDהחזרת המחלק המשותף הגדול ביותרחישובמתמטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/GCD
GEOMEANהחזרת הממוצע הגיאומטרי של מערך או טווח של נתונים חיוביים.ממוצעסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/GEOMEAN
GETPIVOTDATAהחזרת נתונים המאוחסנים בדוח PivotTableחיפושמידע והפניהhttps://excel-pedia.co.il/vid/GETPIVOTDATA
GROWTHחישוב הגידול המעריכי החזוי באמצעות נתונים קיימיםמגמהסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/GROWTH
HARMEANהחזרת הממוצע ההרמוני של ערכת נתוניםממוצעסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/HARMEAN
HLOOKUPחיפוש בשורה העליונה של מערך והחזרת הערך של התא שצויןחיפושמידע והפניהhttps://excel-pedia.co.il/vid/HLOOKUP
HOURהמרת מספר סידורי לשעהזמןתאריך ושעהhttps://excel-pedia.co.il/vid/HOUR
HYPERLINKמייצרת קישורים לאתר אינטרנט, לכתובת מייל ולקבצים שונים במחשב.הפניהמידע והפניהhttps://excel-pedia.co.il/vid/HYPERLINK
IFמאפשרת להציב תנאי ולבדוק אם הנתון בטבלה עומד בתנאי או שלא ולהגדיר מה יקרה בכל אחת מהאפשרויות.לוגילוגיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/IF
IFERRORהחזרת ערך מבוקש אם מתקיימת שגיאה; אחרת, החזרת תוצאת הנוסחהשגיאהלוגיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/IFERROR
IFNAהחזרת ערך מבוקש במקרה של שגיאה מסוג ‎#N/A; אחרת, החזרת תוצאת הנוסחהשגיאהלוגיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/IFNA
IFSבודקת אם תנאי אחד או יותר מתקיימים, ומחזירה ערך שעונה לתנאיםלוגילוגיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/IFS
INDEXמחזירה נתון הנמצא בהצטלבות שבין שורה ועמודהחיפושמידע והפניהhttps://excel-pedia.co.il/vid/INDEX
INDIRECTהצגת תוכן של תא אחר לפי כתובתו או שמוהפניהמידע והפניהhttps://excel-pedia.co.il/vid/INDIRECT
INFOהחזרת מידע אודות סביבת ההפעלה הנוכחיתמידעמידעhttps://excel-pedia.co.il/vid/INFO
INTעיגול מספר כלפי מטה למספר השלם הקרוב ביותרעיגולמתמטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/INT
INTERCEPTהחזרת נקודת החיתוך של קו הרגרסיה הליניאריתרגרסיהסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/INTERCEPT
INTRATEהחזרת שיעור הריבית עבור נייר ערך שהושקע במלואוריביתפיננסיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/INTRATE
IPMTהחזרת תשלום הריבית עבור השקעה בתקופה נתונה, בהינתן סכום ההשקעה ותקופות התשלוםריביתפיננסיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/IPMT
IRRמחשבת את אחוז הריבית המשתמע מההחזרים על הלוואה או השקעההשקעהפיננסיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/IRR
ISBLANKהחזרת TRUE אם הערך ריקלוגימידעhttps://excel-pedia.co.il/vid/ISBLANK
ISERRהחזרת TRUE אם הערך הוא ערך שגיאה כלשהו למעט ‎#N/Aשגיאהמידעhttps://excel-pedia.co.il/vid/ISERR
ISEVENהחזרת TRUE אם המספר זוגילוגימידעhttps://excel-pedia.co.il/vid/ISEVEN
ISFORMULAהחזרת TRUE אם יש הפניה לתא המכיל נוסחהלוגימידעhttps://excel-pedia.co.il/vid/ISFORMULA
ISLOGICALהחזרת TRUE אם הערך הוא ערך לוגילוגימידעhttps://excel-pedia.co.il/vid/ISLOGICAL
ISNAהחזרת TRUE אם הערך הוא ערך השגיאה ‎#N/Aשגיאהמידעhttps://excel-pedia.co.il/vid/ISNA
ISNONTEXTהחזרת TRUE אם הערך אינו טקסטלוגימידעhttps://excel-pedia.co.il/vid/ISNONTEXT
ISNUMBERהחזרת TRUE אם הערך הוא מספרלוגימידעhttps://excel-pedia.co.il/vid/ISNUMBER
ISODDהחזרת TRUE אם המספר הוא אי-זוגילוגימידעhttps://excel-pedia.co.il/vid/ISODD
ISOWEEKNUMהחזרת המספר של השבוע בשנה לפי תקן ISO עבור תאריך נתון.זמןתאריך ושעהhttps://excel-pedia.co.il/vid/ISOWEEKNUM
ISPMTחישוב הריבית המשולמת במהלך תקופה ספציפית של השקעהריביתפיננסיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/ISPMT
ISREFהחזרת TRUE אם הערך הוא הפניהלוגימידעhttps://excel-pedia.co.il/vid/ISREF
ISTEXTהחזרת TRUE אם הערך הוא טקסטלוגימידעhttps://excel-pedia.co.il/vid/ISTEXT
KURTהחזרת מדד הגבנוניות (קורטוזיס) של סידרת נתוניםחישובסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/KURT
LARGEמחזירה את הערך הגבוה בטווח נתונים לפי הדירוג (K) הרצוי,חישובסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/LARGE
LCMהחזרת הכפולה המשותפת הנמוכה ביותרחישובמתמטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/LCM
LEFTהחזרת מספר התווים משמאל, כלומר מתחילת הטקסטחיפושטקסטhttps://excel-pedia.co.il/vid/LEFT
LENהחזרת מספר התווים בתא, סופרת כמה תווים יש בתא, כולל רווחים וסימנים מיוחדיםתוויםטקסטhttps://excel-pedia.co.il/vid/LEN
LNהחזרת הלוגריתם הטבעי של המספר.לוגריתםמתמטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/LN
LOGהחזרת הלוגריתם של מספר לפי בסיס שצויןלוגריתםמתמטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/LOG
LOG10החזרת הלוגריתם של מספר על בסיס 10לוגריתםמתמטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/LOG10
LOOKUPחיפוש ערכים מכל כיוון בטבלה, הפונקציה מתבססת על טבלאות ממויינות.חיפושמידע והפניהhttps://excel-pedia.co.il/vid/LOOKUP
LOWERהמרת טקסט לאותיות קטנותהמרהטקסטhttps://excel-pedia.co.il/vid/LOWER
MATCHחיפוש ערך בהפניה או במערך והחזרת מיקומו בטבלהחיפושמידע והפניהhttps://excel-pedia.co.il/vid/MATCH
MAXהחזרת הערך המרבי ברשימת נתוניםמקסימוםסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/MAX
MAXAהחזרת הערך המרבי ברשימת נתונים, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגייםמקסימוםסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/MAXA
MAXIFSהחזרת הערך המקסימלי בטווח מתוך ערכים שעומדים בתנאים או בקריטריוניםמקסימוםסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/MAXIFS
MDETERMהפונקציה מחזירה דטרמיננטת מטריצה של מערך.חישובמתמטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/MDETERM
MDURATIONהחזרת המח”מ (לפי נוסחת Macauley) של אג”ח בעל ערך נקוב משוער של $100.אג"חפיננסיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/MDURATION
MEDIANהחזרת החציון של סדרת מספריםחישובסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/MEDIAN
MIDהחזרת מספר התווים מאמצע הטקסטחיפושטקסטhttps://excel-pedia.co.il/vid/MID
MINהחזרת הערך המינימלי ברשימת נתוניםמינימוםסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/MIN
MINAהחזרת הערך הקטן ביותר ברשימת נתונים, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגייםמינימוםסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/MINA
MINIFSהחזרת הערך המינימלי בטווח מתוך ערכים שעומדים בתנאים או בקריטריונים.מינימוםסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/MINIFS
MINUTEמחלצת מערך של זמן את הדקות בלבדהמרהתאריך ושעהhttps://excel-pedia.co.il/vid/MINUTE
MINVERSEהחזרת המטריצה ההופכית של המטריצה המאוחסנת במערך.מטריצהמתמטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/MINVERSE
MIRRהחזרת שיעור התשואה הפנימי, כאשר תזרימי מזומנים חיוביים ושליליים ממומנים בשיעורים שוניםהשקעהפיננסיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/MIRR
MMULTהחזרת מכפלת המטריצה של שני מערכים.מטריצהמידע והפניהhttps://excel-pedia.co.il/vid/MMULT
MODהחזרת השארית מחילוקחישובמתמטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/MOD
MODEהחזרת הערך השכיח ביותר במערך או בטווח נתונים.שכיחותתאימותhttps://excel-pedia.co.il/vid/MODE
MODE.MULTהחזרת הערכים השכיחים (1 או יותר) כמערךשכיחותסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/MODE.MULT
MODE.SNGLהחזרת הערך השכיח ביותר בסידרת נתוניםשכיחותסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/MODE.SNGL
MONTHמחלצת מתאריך מספר בין 1 ל 12 שמציין את מספר החודשהמרהתאריך ושעהhttps://excel-pedia.co.il/vid/MONTH
MROUNDהחזרת מספר המעוגל לכפולה הרצויהעיגולמתמטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/MROUND
NAהחזרת ערך השגיאה ‎#N/Aשגיאהמידעhttps://excel-pedia.co.il/vid/NA
NETWORKDAYSהחזרת מספר ימי העבודה המלאים בין שני תאריכיםזמןתאריך ושעהhttps://excel-pedia.co.il/vid/NETWORKDAYS
NETWORKDAYS.INTLהחזרת מספר ימי העבודה המלאים בין שני תאריכים באמצעות פרמטרים המציינים אילו וכמה ימים הם סוף שבועזמןתאריך ושעהhttps://excel-pedia.co.il/vid/NETWORKDAYS.INTL
NOMINALהחזרת שיעור הריבית הנומינלית השנתיתריביתפיננסיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/NOMINAL
NORM.DISTהחזרת ההתפלגות המצטברת הנורמליתהתפלגותסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/NORM.DIST
NORM.INVהחזרת ההופכי של ההתפלגות המצטברת הנורמליתהתפלגותסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/NORM.INV
NORM.S.DISTהחזרת ההתפלגות המצטברת הנורמלית הסטנדרטיתהתפלגותסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/NORM.S.DIST
NOTהפיכת הלוגיקה של הארגומנטלוגילוגיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/NOT
NOWהחזרת המספר הסידורי של התאריך והשעה הנוכחייםזמןתאריך ושעהhttps://excel-pedia.co.il/vid/NOW
NPERהחזרת מספר התקופות הנדרש עבור סכום השקעה / הלוואה נתונההשקעהפיננסיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/NPER
NPVהחזרת הערך הנוכחי הנקי (נטו) של השקעה / הלוואה על סמך סידרת תזרימי מזומנים תקופתיים ושער ריביתהשקעהפיננסיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/NPV
NUMBERVALUEהמרת טקסט למספר, באופן שאינו תלוי באזורהמרהטקסטhttps://excel-pedia.co.il/vid/NUMBERVALUE
ODDעיגול מספר כלפי מעלה למספר השלם האי-זוגי הקרוב ביותרעיגולמתמטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/ODD
OFFSETהגדרת טווח יחסי לנתונים, עוזרת בסידור מחדש של נתונים, ובחישוב על טווח דינמיהפניהמידע והפניהhttps://excel-pedia.co.il/vid/OFFSET
ORהחזרת TRUE אם מתקיים תנאי אחד או יותר, אחרת מחזירה FALSE, מאפשרת לבדוק אם לפחות תנאי אחד מתקייםלוגילוגיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/OR
PDURATIONהחזרת מספר התקופות הנדרשות להשקעה כדי להגיע לערך שצויןהשקעהפיננסיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/PDURATION
PEARSONהחזרת מקדם המתאם של מומנט המכפלה לפי פירסוןמתאםסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/PEARSON
PERCENTILEהחזרת המאיון ה- k של ערכים בטווחאחוזיםתאימותhttps://excel-pedia.co.il/vid/PERCENTILE
PERCENTILE.EXCהחזרת האחוזון ה- k של ערכים בטווח, כאשר k הוא בטווח ‎0..1, לא כוללאחוזיםסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/PERCENTILE.EXC
PERCENTILE.INCהחזרת האחוזון ה- k של ערכים בטווחאחוזיםסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/PERCENTILE.INC
PERCENTRANKהחזרת הדירוג באחוזים של ערך בסדרת נתוניםאחוזיםתאימותhttps://excel-pedia.co.il/vid/PERCENTRANK
PERCENTRANK.EXCהחזרת הדירוג של ערך בסדרת נתונים כאחוז של סדרת הנתונים (‎0..1, לא כולל)אחוזיםסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/PERCENTRANK.EXC
PERCENTRANK.INCהחזרת הדירוג באחוזים של ערך בסדרת נתונים כאשר המיקום בדרוג ( k ) הוא בטווח ‎0..1, כולל.אחוזיםסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/PERCENTRANK.INC
PERMUTהחזרת מספר התמורות של מספר נתון של אובייקטים, שניתן לבחור מתוך number אובייקטים.תמורותסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/PERMUT
PIהחזרת הערך של פאיחישובמתמטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/PI
PMTחישוב סכום ההחזר החודשי עבור הלוואה בהינתן תשלומים קבועים וריבית קבועההשקעהפיננסיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/PMT
POISSON.DISTהחזרת התפלגות פואסוןהסתברותסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/POISSON.DIST
POWERהחזרת התוצאה של מספר המועלה בחזקהחישובמתמטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/POWER
PPMTהחזרת התשלום על הקרן עבור השקעה לתקופה נתונההשקעהפיננסיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/PPMT
PRICEהחזרת המחיר של אג”ח הנושא ריבית תקופתית שלו ערך נקוב של $100אג"חפיננסיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/PRICE
PRICEDISCהחזרת המחיר לערך נקוב של $100 של אג”ח שנמכר בנכיון (הנחה).ניכיוןפיננסיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/PRICEDISC
PRICEMATהחזרת המחיר של אג”ח המשלם ריבית בעת הפירעון בערך נקוב של 100$אג"חפיננסיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/PRICEMAT
PRODUCTמכפילה את הנתונים, פונקציית כפלחישובמתמטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/PRODUCT
PROPERהפיכת האות הראשונה של כל מילה (בלועזית) לאות רישית CAPITAL LETTERהמרהטקסטhttps://excel-pedia.co.il/vid/PROPER
PVהחזרת הערך הנוכחי של השקעההשקעהפיננסיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/PV
QUARTILEהחזרת הרביעון של ערכת נתונים.אחוזיםתאימותhttps://excel-pedia.co.il/vid/QUARTILE
QUARTILE.EXCהחזרת הרבעון ה-k מתוך ערכים בטווח נתון (ראשון, שני, שלישי) לא כולל.אחוזיםסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/QUARTILE.EXC
QUARTILE.INCהחזרת הרבעון ה-k מתוך ערכים בטווח נתון (ראשון, שני, שלישי) לא כולל.אחוזיםסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/QUARTILE.INC
QUOTIENTהחזרת חלק המספר השלם של פעולת חילוקחישובמתמטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/QUOTIENT
RADIANSהמרת מעלות לרדיאניםהמרהמתמטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/RADIANS
RANDהחזרת מספר אקראי בין 0 ל- 1חישובמתמטיותאקראיhttps://excel-pedia.co.il/vid/RAND
RANDARRAYיוצרת סדרת מספרים אקראיים ומציבה אותם כמערך טבלאי בהינתן מספר השורות הרצוי ומספר העמודות הרצוי.חישובמתמטיותאקראיhttps://excel-pedia.co.il/vid/RANDARRAY
RANDBETWEENהחזרת מספר אקראי בין המספרים שצויינוחישובמתמטיותאקראיhttps://excel-pedia.co.il/vid/RANDBETWEEN
RANK.AVGהחזרת הדירוג של מספר ברשימת מספריםדירוגסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/RANK.AVG
RANK.EQהחזרת הדירוג של מספר ברשימת מספריםדירוגסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/RANK.EQ
RATEחישוב ריבית תקופתית. מחזירה את גובה הריבית על ההלוואה שלקחנו בהינתן סכום ההלוואה, התקופה וההחזר החודשי.ריביתפיננסיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/RATE
RECEIVEDהחזרת הסכום המתקבל במועד הפירעון עבור נייר ערך שהושקע במלואואג"חפיננסיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/RECEIVED
REPLACEהחלפת מחרוזת טקסט נתונה באחרת בהתאם למספר התווים שנבחרו.תוויםטקסטhttps://excel-pedia.co.il/vid/REPLACE
REPTחזרה על טקסט מספר נתון של פעמיםכפילותטקסטhttps://excel-pedia.co.il/vid/REPT
RIGHTהחזרת מספר התווים מתחילת הטקסט, (ימין = התחלה) חיפושטקסטhttps://excel-pedia.co.il/vid/RIGHT
ROMANהמרת ספרות רגילות לספרות רומיות, כטקסטהמרהמתמטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/ROMAN
ROUNDמעגלת את המספר בפועל למספר שונה על פי הדרישות. ניתן לבחור את סוג עיגול המספר לפי נקודה עשרונית, או מספר שלםעיגולמתמטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/ROUND
ROUNDDOWNעיגול מספר כלפי מטה, לכיוון אפסעיגולמתמטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/ROUNDDOWN
ROUNDUPעיגול מספר כלפי מעלה, בכיוון המספר השלםעיגולמתמטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/ROUNDUP
ROWמחזירה את מספר השורה בגיליוןשורותמידע והפניהhttps://excel-pedia.co.il/vid/ROW
ROWSהחזרת מספר השורות בטווח שסומן או שהוגדרשורותמידע והפניהhttps://excel-pedia.co.il/vid/ROWS
RRIהחזרת שיעור הריבית הקבועה הנדרשת ליצירת מגמת גידול בתשואה על השקעה.ריביתפיננסיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/RRI
SEARCHהחזרת מספר שמציין את המיקום המספרי של התו (או המילה) אותם חיפשנו (לא תלוי רישיות)חיפושטקסטhttps://excel-pedia.co.il/vid/SEARCH
SECONDמחלצת מערך של זמן את השניות בלבדהמרהתאריך ושעהhttps://excel-pedia.co.il/vid/SECOND
SEQUENCEיצירת רשימה של ערכים רציפיםמספרמתמטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/SEQUENCE
SHEETהחזרת מספר הגיליון של הגיליון שבוצעה אליו הפניהמספרמידעhttps://excel-pedia.co.il/vid/SHEET
SHEETSהחזרת מספר הגיליונות בהפניהמספרמידעhttps://excel-pedia.co.il/vid/SHEETS
SIGNהחזרת הסימן של מספר (חיובי או שלילי)מספרמתמטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/SIGN
SINהחזרת הסינוס של זווית נתונהטריגונומטריהמתמטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/SIN
SLNהחזרת הלוגריתם הטבעי של מספרלוגריתםמתמטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/SLN
SLOPEהחזרת השיפוע של קו הרגרסיה הליניאריתרגרסיהסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/SLOPE
SMALLמחזירה את הערך הנמוך, לפי הדירוג הרצוי (K)חישובסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/SMALL
SORTממיין את התוכן של טווח או במערךמיוןמידע והפניהhttps://excel-pedia.co.il/vid/SORT
SORTBYממיין את התוכן של טווח או מערך בהתבסס על הערכים בטווח המתאים או מערךמיוןמידע והפניהhttps://excel-pedia.co.il/vid/SORTBY
SQRTהחזרת שורש ריבועי חיוביחישובמתמטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/SQRT
STANDARDIZEמחזירה ערך מנורמל מתוך התפלגות המאופיינת על-ידי הארגומנטים mean ו- standard_dev.התפלגותסטטיסטיותנרמול נירמולhttps://excel-pedia.co.il/vid/STANDARDIZE
STDEV.Pהחזרת סטיית התקן בהתבסס על אוכלוסיה שלמהסטית תקןסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/STDEV.P
STDEV.Sהחזרת אומדן לסטיית תקן של האוכלוסיה בהתבסס על מדגם (הפונקציה מתעלמת מערכים לוגיים וטקסט במדגם).סטית תקןסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/STDEV.S
STDEVAהחזרת סטיית התקן לפי מדגם, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים.סטית תקןסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/STDEVA
STDEVPהחזרת סטיית תקן בהתבסס על כלל האוכלוסייהסטית תקןתאימותhttps://excel-pedia.co.il/vid/STDEVP
STDEVPAהחזרת סטיית התקן בהתבסס על אוכלוסיה שלמה, כולל טקסט וערכים לוגייםסטית תקןסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/STDEVPA
SUBSTITUTEהחלפת טקסט ישן בטקסט חדש בתוך מחרוזת טקסטהמרהטקסטhttps://excel-pedia.co.il/vid/SUBSTITUTE
SUBTOTALמבצעת חישובים על התאים הגלויים בטור הטבלאי,סיכוםמתמטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/SUBTOTAL
SUMמחזירה את סיכום המספרים שבטווחחיבורמתמטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/SUM
SUMIFסוכמת את תוכן התאים בתוך עמודה אחת כשבדיקת הקריטריון נעשית על עמודה אחרת.סיכוםמתמטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/SUMIF
SUMIFSסכימת הנתונים בטווח העונים על קריטריונים מרוביםתאיםמתמטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/SUMIFS
SUMPRODUCTמחזירה את סכום המכפלות של נתונים במערך,סיכוםמתמטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/SUMPRODUCT
SWITCHאיתור והחלפה של ערך לפי תנאי לוגיהשוואהלוגיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/SWITCH
SYDהחזרת ה”פחת לפי "סכום ספרות” של נכס עבור תקופה שצוינה.פחתפיננסיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/SYD
TANהחזרת הטנגנס של מספרטריגונומטריהמתמטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/TAN
TEXTהמרת מספר לטקסטהמרהטקסטhttps://excel-pedia.co.il/vid/TEXT
TEXTJOINחיבור מספר ערכי טקסט ליצירת מחרוזת ארוכה עם מפריד שניתן להציב בינהםהמרהטקסטhttps://excel-pedia.co.il/vid/TEXTJOIN
TIME מרכיבה ערך המציין זמן מערכים של שניות, דקות שעותזמןתאריך ושעהhttps://excel-pedia.co.il/vid/TIME
TIMEVALUEהמרת שעה בתבנית טקסט למספר סידוריזמןתאריך ושעהhttps://excel-pedia.co.il/vid/TIMEVALUE
TODAYמחזירה את התאריך היוםזמןתאריך ושעהhttps://excel-pedia.co.il/vid/TODAY
TRANSPOSEמחליפה טבלה אופקית באנכית וההיפךמידעמידע והפניהhttps://excel-pedia.co.il/vid/TRANSPOSE
TRENDהחזרת ערכים לאורך מגמה ליניאריתמגמהסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/TREND
TRIMהסרת רווחים מיותרים מטקסטעריכהטקסטhttps://excel-pedia.co.il/vid/TRIM
TRIMMEANהחזרת הממוצע של פנים ערכת הנתונים.ממוצעסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/TRIMMEAN
TRUEהחזרת הערך הלוגי TRUEלוגילוגיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/TRUE
TRUNCחיתוך מספר למספר שלםעריכהמתמטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/TRUNC
TYPEהחזרת מספר המציין את סוג הנתונים של ערךמידעמידעhttps://excel-pedia.co.il/vid/TYPE
UNICHARהחזרת תו ה- Unicode שמתבצעת אליו הפניה על-ידי הערך המספרי הנתוןתוויםטקסטhttps://excel-pedia.co.il/vid/UNICHAR
UNICODEהחזרת המספר (נקודת קוד) המתאים לתו הראשון של הטקסטתוויםטקסטhttps://excel-pedia.co.il/vid/UNICODE
UNIQUEהפרמטר מחזיר רשימה של ערכים ייחודיים ברשימה או טווח ללא כפילויותכפילותמידע והפניהhttps://excel-pedia.co.il/vid/UNIQUE
UPPERהמרת טקסט לאותיות רישיותהמרהטקסטhttps://excel-pedia.co.il/vid/UPPER
VARהפונקציה מעריכה את השונות בהתבסס על מדגם.שונותתאימותhttps://excel-pedia.co.il/vid/VAR
VAR.Pחישוב שונות בהתבסס על כלל האוכלוסייהשונותסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/VAR.P
VAR.Sחישוב אומדן לשונות של האוכלוסיה בהתבסס על מדגםשונותסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/VAR.S
VARAהפונקציה מעריכה את השונות בהתבסס על מדגם כולל מספרים,טקסט וערכים לוגיים.שונותסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/VARA
VARPAחישוב שונות על בסיס האוכלוסיה כולה כולל מספרים,טקסט וערכים לוגיים.שונותסטטיסטיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/VARPA
VDBהחזרת הפחת של נכס עבור תקופה שצוינה או תקופה חלקית באמצעות שיטת יתרה פוחתתפחתפיננסיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/VDB
VLOOKUPחיפוש בעמודה הראשונה של מערך ומעבר על-פני השורה כדי להחזיר את הערך של תאחיפושמידע והפניהhttps://excel-pedia.co.il/vid/VLOOKUP
WEEKDAYהחזרת יום בשבוע לפי תאריך.זמןתאריך ושעהhttps://excel-pedia.co.il/vid/WEEKDAY
WEEKNUMהמרת תאריך למספר המייצג את מיקום השבוע מבחינה מספרית בתוך שנהזמןתאריך ושעהhttps://excel-pedia.co.il/vid/WEEKNUM
WORKDAYהחזרת המספר הסידורי של התאריך לפני או אחרי מספר ימי עבודה שצויןזמןתאריך ושעהhttps://excel-pedia.co.il/vid/WORKDAY
WORKDAY.INTLהחזרת המספר הסידורי של התאריך שלפני או אחרי מספר ימי עבודה שצויןזמןתאריך ושעהhttps://excel-pedia.co.il/vid/WORKDAY.INTL
XIRRהחזרת שיעור התשואה הפנימי עבור לוח זמנים של תזרימי מזומנים שאינו בהכרח תקופתיהשקעהפיננסיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/XIRR
XLOOKUPפונקציית המאפשרת חיפוש נתונים בטווחים והחזרת הפריט המתאים מטווח אחר.חיפושמידע והפניהhttps://excel-pedia.co.il/vid/XLOOKUP
XNPVהחזרת ערך הנטו הנוכחי של הלוואה או השקעה עבור לוח זמנים של תזרימי מזומנים שאינו בהכרח תקופתיהשקעהפיננסיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/XNPV
XORמחזירה TRUE רק אם תנאי אחד בלבד מתקיים. בכל מקרה אחר מחזירה FALSEלוגילוגיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/XOR
YEARמחלצת את השנה מתוך מתאריךהמרהתאריך ושעהhttps://excel-pedia.co.il/vid/YEAR
YEARFRACמחשבת את ההפרש בשנים בין תאריך התחלה לתאריך סיוםזמןתאריך ושעהhttps://excel-pedia.co.il/vid/YEARFRAC
YIELDהחזרת התשואה על נייר ערך הנושא ריבית תקופתיתאג"חפיננסיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/YIELD
YIELDDISCהחזרת התשואה השנתית עבור נייר ערך שנוכה; לדוגמה, איגרת חוב ממשלתיתאג"חפיננסיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/YIELDDISC
YIELDMATהחזרת התשואה השנתית של נייר ערך הנושא ריבית במועד הפירעוןאג"חפיננסיותhttps://excel-pedia.co.il/vid/YIELDMAT

במידה ונחוצה לכם פונקציה שלא מופיעה במדריך זה תוכלו לאתר אותה בעמוד הפונקציות של מיקרוסופט

מדריך הפונקציות באקסל
מדריך הפונקציות הוא כלי שמסייע באיתור הפונקציה הנחוצה. המדריך נבנה באופן שמאפשר לחפש פונקציה במספר דרכים שונות:
לפי שם הפונקציה  
אם שם הפונקציה המבוקשת ידוע - ניתן להקליד אותו בשורת החיפוש, או למיין את רשימת הפונקציות לפי שם (בעזרת החיצים שליד הכותרת "שם הפונקציה").
לפי סוג הפונקציה
באקסל  הפונקציות מסווגות לפי סוג, בהתאם לתחום שבו הן עוסקות: מתמטיקה וטריגונומטריה, טקסט,תאריך, מידע והפניה, וכו'. ניתן להקליד את סוג הפונקציה המבוקש בשורת החיפוש, או למיין את רשימת הפונקציות לפי סוג (בעזרת החיצים שליד הכותרת "סוג הפונקציה"). באופן זה נקבל רשימה של כל הפונקציות מהסוג המבוקש, ונמצא בתוכה את הפונקציה המבוקשת בעזרת התיאור הקצר.
לפי נושא הפונקציה
בנוסף לתחום הכללי, כל הפונקציות במדריך מסווגות לפי הנושא הספציפי שבו הן עוסקות. כך למשל בתוך התחום הכללי של פונקציות סטטיסטיות, ניתן למצוא רק את אלו שעוסקות בנושא הספציפי של התפלגות ובתוך התחום של פונקציות פיננסיות את אלו שעוסקות בריבית - וכו. כדי לאתר פונקציה לפי נושא ניתן להקליד את הנושא המבוקש בשורת החיפוש, או למיין את רשימת הפונקציות לפי נושא (בעזרת החיצים שליד הכותרת "נושא"). באופן זה נקבל רשימה של כל הפונקציות שמתמקדות בנושא המבוקש, ונמצא בתוכה את הפונקציה המתאימה ביותר בעזרת התיאור הקצר.
אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ומדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של Google חלים.

קורסי אקסל איכותיים בעסקים וארגונים​

עובד בחברה ורוצה להיות מקצוען באקסל? ספקטרא מתמחה בלימוד של קורסי האקסל וה BI הכי מקצועיים ומושקעים במשרדי העסק או בזום. ספר עלינו למנהלת ההדרכה שלכם וכל הארגון שלך ירוויח!

להצעת מחיר לעסקים
וארגונים בלבד צרו קשר
03-6998844